چرا حتی وقتی میخوام انشا بنویسم درباره blue and grey مینویسم؟
فکر کنم خودمو زیادی توش غرق کردم:)
+اینم آهنگ blue and grey که همتون رو دیوونه کردم از بس درموردش نوشتم:)
لیریکشو دیگه خودتون یه سرچ کنید پیدا کنیدD=