اوکی،ولی انهایپن قرار نبود با من اینکارو بکنید:"

این زیادی و بیش از حد خوب بود..

+یه پست مفصل در موردش میزارمT--T

+از شانس زیبام ساعت سه کلاس زبان دارم و ساعت سه و نیم شوکیس شروع میشه:")نمیبخشمت ای کلاس زبانT-T