دلم میخواد برم یه جای دور زیر این شکوفه ها و به هیچ چیزی جز این شکوفه های صورتی قشنگ فکر نکنم..اونقدر که دنیام هم همرنگ اونها بشه.

ولی شایدم دلم بخواد شکوفه گیلاس باشم..عمرم فقط یه هفته باشه و بعد از اون دیگه نباشم..ولی توی همون یه هفته همه جا رو زیبا کنم.

ولی شایدم دلم بخواد اون چشم هایی باشم که به ریختن شکوفه های گیلاس زل زده.

ولی شایدم بخوام اون دستی باشم که زیر شکوفه های گیلاس دست معشوقش رو گرفته.

ولی شایدم دلم بخواد اون درختی باشم که هر سال لحظه شماری میکنه که تا شکوفه های گیلاسش جوونه بزنن.

ولی شاید هم...؟