دارم احساساتم رو که دقیقا دو ماه پیش نوشتمشون رو میخونم..

و..چرا من اینقدر با اون نوشته ها احساس غریبگی میکنم؟حس میکنم اینا رو هر کسی نوشته جز من!

و شرایطو احساساتم اونقدر فرق کرده که با خودم میگم واقعا فقط دو ماه از اون روز گذشته..؟مطمئنم که چند سال نگذشته؟

یکم برام غیرقابل باورن اون نوشته ها..

ولی..اینا میتونن نشونه چی باشه؟تغییر موقعیت و احساساتم به سرعت نور؟یا تغییر کردن خودم؟یا آدم های اطرافم..

این واقعا سردرگم کنندست که با این همه تناقض و تغییر مواجه شدم!

شرایط و احساسات الانم تمام اون حرفای اون موقعم رو نقض میکنن..و چطور ممکنه؟دارم به خودم شک میکنم!

یعنی این من، اون من دو ماه پیشه..؟