فرشته نگهبان من!
میشود بیایی؟تو که از من در مقابل سختی ها محافظت نکردی حالا ازت چیز دیگری میخواهم..
میخواهم به من قدرت نواختن پیانو را بدهی.میخواهم دستانم کلیدهای پیانو را لمس کند و آهنگ گوش نوازی را بنوازد و دلم رام شود. بتوانم فقط چند لحظه هم که شده افسار کلمات درون ذهنم را بدست بگیرم. بتوانم حداقل با این پیانو کمی آرامشی که از من سلب شده را بدست بیاورم.آنقدر پیانو بنوازم تا دیگر اشک هایم به پایان برسد و من احساس سبکی کنم.
فرشته نگهبان من میشود حداقل این یکی از آرزوهایم را برآورده کنی؟