چرا هیچ وقت نمیتونم نفرتمو از کسایی که بد کردن بهم کم کنم و شاید فقط یکم یکمم که شده دوستشون داشته باشم؟یا مثل آدمای عادی باهاشون رفتار کنم؟چرا حتی یه آدم با تشابه اسمیشون میبینم ناخودآگاه حس بدی بهشون پیدا میکنم؟شاید فقط زیادی کینه ایم...

+نمیدونم چرا دارم مثل اون دو تا پست قبلیم که کامنتا رو بستم دارم کامنتا رو میبندم ولی حداقل احساس تعلق خاطر دارم..